1. W Drużynowych Mistrzostwach Polski Kobiet (DMPK) mogą brać udział wyłącznie reprezentacje kobiece klubów licencjonowanych przez PZKendo.
  • W rozgrywkach DMPK biorą udział drużyny 3-osobowe.
  • Pełny skład drużyny nie może przekraczać czterech zawodniczek (3+1).
  • Kolejność startu wszystkich zawodniczek może ulegać zmianie.
  • W rozgrywkach DMPK mogą brać udział wyłącznie zawodniczki, które ukończyły 18 lat.
 2. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa drużyn zagranicznych. W tym przypadku drużyna musi być zgłoszona przez macierzysty związek kendo, oficjalnie zarejestrowany przez władze sportowe danego kraju.
 3. Komisja Sędziowska zastrzega sobie możliwość negatywnego zaopiniowania zgłoszenia klubu zagranicznego z organizacji nie wchodzącej w skład Europejskiej lub Międzynarodowej Federacji Kendo (EKF / IKF). W takim przypadku PZKendo może odrzucić zgłoszenie.
 4. Wszystkie zawodniczki startujące w DMPK zobowiązane są do posiadania licencji zawodniczej i aktualnych badań lekarskich w myśl obowiązujących przepisów oraz do przedłożenia własnoręcznie podpisanego regulaminu organizatora.
 5. Dopuszcza się pojęcie tzw. „drużyn mieszanych” (tzn. z różnych klubów). Reprezentantki danego klubu muszą być zarejestrowanymi w danym klubie o ponad półrocznym stażu.
 6. Klub może wystawić dowolną liczbę drużyn. Każda zawodniczka może być przypisana tylko do jednej drużyny.
 7. Klub może wystawić niepełną drużynę, w liczbie nie mniejszej niż 2 zawodniczki.
  • Za walkę oddaną walkowerem przeciwnik otrzymuje 2 punkty (podstawa: „Regulamin sędziowania” IKF, par. 2, art. 32)
  • W niepełnej drużynie, wolne miejsce to pozycja nr.2. [Chuken]
 8. Drużyna „mieszana” może się składać z maksymalnie dwóch klubów i nazwa drużyny jest połączeniem nazw klubów z których są zawodniczki.
 9. Drużyna „mieszana” trzyosobowa – przy starcie ma odjęty jeden punkt [jeden ippon] z pozycji pierwszej na korzyść drużyny przeciwnej .
 10. Nie dopuszcza się „drużyn mieszanych” mniej niż trzyosobowych.
 11. Lista startujących drużyn i zawodniczek powinna zostać podana do wiadomości kierowników drużyn na dzień przed zawodami. Kierownik drużyny ma prawo do chwili rozpoczęcia zawodów zgłosić zastrzeżenie do Komisji Sędziowskiej, dotyczące udziału danej zawodniczki. Po rozpoczęciu zawodów ww. zastrzeżenia nie będą uwzględniane.
 12. Wszystkie zawodniczki obowiązują zekkeny klubowe, z czytelnym nazwiskiem i nazwą miasta lub klubu. Zekkeny reprezentacji Polski oraz zekkeny pisane w innych językach niż polski są niedozwolone dla reprezentantek polskich klubów.
 13. Komisja Sędziowska dopuszcza możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej zawodniczek przed zawodami, w czasie trwania zawodów i bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
  • Zawodniczka wytypowana do kontroli antydopingowej jest bezwzględnie zobowiązana poddać się kontroli.
  • W przypadku odmowy lub uchylania się od kontroli antydopingowej zawodniczka traktowana będzie tak samo jak zawodniczka, u której kontrola wykazała wynik pozytywny i podlega sankcjom Komisji Dyscyplinarnej.
 14. DMPK są rozgrywane wg przepisów i regulaminu EKF / IKF.